Akty korporacyjne

KRASP.2016.11.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2016 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie priorytetowych obszarów działalności KRASP w kadencji 2016-2020

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako priorytetowe obszary działalności KRASP w kadencji 2016-2020 uznaje:
- działania na rzecz nadania edukacji (w tym szkolnictwu wyższemu), nauce i kulturze odpowiednio wysokiej rangi w hierarchii celów społeczno-gospodarczych i stworzenie im - przede wszystkim przez zapewnienie poziomu finansowania odpowiadającego skali realizowanych zadań - właściwych warunków rozwoju, gwarantujących
- wysoką jakość kształcenia studentów i ich właściwe przygotowanie do funkcjonowania w zorientowanym na wiedzę społeczeństwie obywatelskim,
- godny status i warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, co wiąże się z koniecznością zapewnienia wzrostu realnych wynagrodzeń;
- śledzenie i komentowanie projektów we wszystkich fazach procesu tworzenia nowych aktów prawnych oraz składanie własnych propozycji rozwiązań legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, zwłaszcza w związku z przygotowywaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym;
- zdecydowane poprawienie skuteczności procesów komunikacji społecznej w poczuciu odpowiedzialności za kształcenie przyszłych pokoleń oraz upowszechnianie przesłania o kluczowym znaczeniu nauki i szkolnictwa wyższego dla rozwoju kraju;
- działania na rzecz podtrzymywania etosu akademickiego oraz promocji zasad etyki zawodowej i dobrych praktyk w uczelniach,
- umacnianie pozycji KRASP w kraju i za granicą; budowanie prestiżu KRASP w opinii publicznej oraz wśród polityków;
- wspieranie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a zwłaszcza integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i Europejskiej Przestrzeni Badawczej, m.in. przez działania na rzecz powołania Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej;
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw - w zakresie kształcenia i badań naukowych - zmierzających do zintegrowania uczelni akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zwłaszcza przez realizowanie przedsięwzięć innowacyjnych wspierających proces rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
- działania na rzecz uczelni członkowskich, m.in. w zakresie zapewnienia rektorom i innym członkom społeczności akademickiej odpowiedniego zaplecza informacyjnego, szkoleniowego i doradczego,
- pozyskiwanie odpowiednich środków umożliwiających profesjonalną realizację ww. zadań.