Akt korporacyjny

Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

STANOWISKO Nr 13/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z prezydenckim projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego z dnia 31 maja 2017 r., znak: GMS-WP-173-137/17, pozytywnie opiniuje regulacje zawarte w przedmiotowym projekcie.
Jednocześnie, w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, regulacje te powinny być zamieszczone w ustawie o zdrowiu publicznym, a nie w odrębnej ustawie.