PAN.2017.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 5/2017
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie prawomocności wyboru członków zagranicznych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1859) oraz § 17 regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru następujących członków zagranicznych Polskiej Akademii Nauk:
1) w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Daniel BAR-TAL

Antony POLONSKY

Hans SAUER

Peter M. SIMONS

2) w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:

Kiyoshi OKUDA

Peter B. REICH

Da-Wen SUN

Magdalena ŻERNICKA-GOETZ

3) w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

Wolfgang DOMCKE

Piotr Jacek FLATAU

Martin HAIRER

Roald HOFFMANN

Maciej LEWENSTEIN

Jacek LIPKOWSKI

Michał MISIUREWICZ

Barbara ROMANOWICZ

Dariusz STRAMSKI

4) w Wydziale IV Nauk Technicznych:

Hojjat ADELI

Laszlo T. KOCZY

Shuji NAKAMURA

Jos VANDER SLOTEN

Bogdan W. WILAMOWSKI

5) w Wydziale V Nauk Medycznych:

Krzysztof BANKIEWICZ

John A. HANSEN

Janusz RAK

Alexei VERKHRATSKY

§  2.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 Regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r. (zwany dalej "Regulaminem"), Prezydium PAN podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Akademii wybieranych w obecnych wyborach oraz podziału miejsc pomiędzy poszczególne Wydziały PAN.

Zasady wyboru członków zagranicznych w roku 2017 zostały określone w Uchwale Prezydium PAN Nr 16 z dnia 18 kwietnia 2017 r., w której ustalono:

- liczbę wybieranych członków zagranicznych Akademii na 28 osób,
- podział miejsc pomiędzy Wydziały PAN,
- termin zgłaszania kandydatów na dzień 31 sierpnia 2017 r.,
- termin wyborów na dzień 7 grudnia 2017 r. (sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN), oraz
- harmonogram czynności związanych z wyborami.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., Prezydium Akademii w tajnym głosowaniu w dniu 21 listopada 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie rekomendowania Zgromadzeniu Ogólnemu PAN kandydatów na członków zagranicznych Akademii - w oparciu o uchwały zebrań plenarnych wydziałów PAN.

Zgodnie z § 17 Regulaminu Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie prawomocności wyboru członków Akademii.