Akty korporacyjne

PAN.2016.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 5 /2016
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie prawomocności wyboru członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) oraz § 17 regulaminu wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje:
§  1.
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało wyboru następujących członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk:
1)
w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych:

Krystyna CHOJNICKA

Przemysław CZAPLIŃSKI

Hubert IZDEBSKI

Małgorzata KOSSOWSKA

Jerzy LIMON

Andrzej RYCHARD

Marek S. SZCZEPAŃSKI

2)
w Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych:

Janusz Marek BUJNICKI

Agnieszka CHACIŃSKA

Andrzej CIERESZKO

Jarosław Ołav HORBAŃCZUK

Henryk JELEŃ

Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK

Maria Magdalena KONARSKA

3)
w Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi:

Piotr BILER

Bogusław BUSZEWSKI

Grzegorz CHAŁASIŃSKI

Lech Tadeusz JANUSZKIEWICZ

Rafał LATAŁA

Grażyna STOCHEL

Alfred UCHMAN

Ireneusz WALASZCZYK

4)
w Wydziale IV Nauk Technicznych:

Jan A WREJCEWICZ

Andrzej BARTOSZEWICZ

Hanna BOGUCKA

Eugeniusz KOZACZKA

Maciej OGORZAŁEK

Wiesław OSTACHOWICZ

Ewaryst RAFAJŁOWICZ

Czesława ROSIK- DULEWSKA

Krzysztof Jan WILDE

Paweł ZIĘBA

5)
w Wydziale V Nauk Medycznych:

Tomasz GRODZICKI

Anetta UNDAS

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Artykuł 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ustala liczbę członków krajowych Akademii na nie więcej niż trzystu pięćdziesięciu.

Zgodnie z Regulaminem wyboru członków Akademii, trybu utraty członkostwa, pozbawienia statusu członka oraz rezygnacji z członkostwa Akademii stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r. (zwany dalej "Regulaminem), Prezydium PAN podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Akademii wybieranych w obecnych wyborach oraz podziału miejsc pomiędzy poszczególne Wydziały PAN.

Zasady wyboru członków krajowych w roku 2016 zostały określone w Uchwale Prezydium PAN Nr 9 z dnia 15 marca 2016 r., w której ustalono:

-
liczbę wybieranych członków rzeczywistych Akademii na 28 osób, liczbę wybieranych członków korespondentów Akademii na 34 osoby,
-
podział miejsc pomiędzy Wydziały PAN,
-
termin zgłaszania kandydatów na 31 sierpnia 2016 r., termin wyborów na 1 grudnia 2016 r. (sesja ZO PAN), oraz harmonogram czynności związanych z wyborami.

Zgodnie z § 17 "Regulaminu" Zgromadzenie Ogólne Akademii podejmuje uchwałę w sprawie prawomocności wyboru członków Akademii.