Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 69/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołać zespół roboczy ds. współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwany dalej:

"Zespołem" w składzie:

1) Andrzej Cisło - Przewodniczący,
2) Jerzy Friediger
3) Ryszard Kępa
4) Anita Pacholec
5) Tadeusz Urban
§  2.  Zobowiązać Zespół do przedstawiania raz w miesiącu wyników swoich prac Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.