Akt korporacyjny

Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 240/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. elektronicznej dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołać zespół roboczy ds. wypracowania kluczowych wytycznych dotyczących prac legislacyjnych związanych elektroniczną dokumentacją medyczną, zwany dalej: "Zespołem" w składzie:
1) Zyta Kaźmierczak-Zagórska - Przewodniczący,
2) Tomasz Romańczyk
3) Mariusz Malicki
4) Andrzej Cisło
5) Dariusz Paliga.
§  2.  Zobowiązać Zespół do okresowego przedstawiania wyników swoich prac Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.