Akt korporacyjny

Lekarz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 162/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania zasad organizacji Kongresów Polonii Medycznej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołać zespół roboczy do opracowania zasad organizacji Kongresów Polonii Medycznej w składzie:
- kol. Roman Budziński
- kol. Jerzy Friediger
- kol. Romuald Krajewski
- kol. Anna Lella
- kol. Wojciech Marquardt
- kol. Grzegorz Mazur
- kol. Ładysław Nekanda-Trepka.
§  2.  Powierzyć zespołowi opracowanie zasad organizacji Kongresów Polonii Medycznej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.