Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 388/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie powołania zespołu reprezentującego osobę prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się zespół reprezentujący osobę prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwany dalej "Zespołem".
2.  W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:
1) Joanna Chwaścikowska-Karwacka;
2) Maciej Ostrowski;
3) Ernest Podgórski;
4) Justyna Beata Zakrzewska.
§  2.  Do kompetencji Zespołu w szczególności należy współpraca z dyrektorem niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Centrum", w zakresie:
1) uzgadniania strategii działania Centrum, w tym w szczególności rocznych planów działania Centrum;
2) merytorycznego opiniowania programów nauczania Centrum;
3) planowania i organizowania przez Centrum kursów organizowanych w poszczególnych terminach;
4) zapewniania niezbędnej bazy sprzętowej do prowadzenia działalności Centrum;
5) doboru wykładowców do prowadzenia poszczególnych kursów w ramach Centrum oraz uzgodnienia form współpracy z tymi wykładowcami;
6) uzgadniania polityki cenowej kursów organizowanych przez Centrum;
7) uzgadniania regulaminu organizacji szkoleń w Centrum.
§  3.  Traci moc postanowienie nr 59/6/2015 z dnia 3 listopada 2019 r. w sprawie powołania zespołu reprezentującego osobę prowadzącą niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.