Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 421/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. 2019 r. poz. 283) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół przedzjazdowy ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.  W skład Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych wchodzą:
1. Zbigniew Maciej Szymik, nr wpisu 08239;
2. Tomasz Ziółkowski, nr wpisu 00625;
3. Radomir Szaraniec, nr wpisu 11138;
4. Andrzej Ladziński, nr wpisu 10051;
5. Piotr Jan Brozowski, nr wpisu 03637;
6. Mariusz Cieśla, nr wpisu 03490;
7. Walerian Goryniak, nr wpisu 00890;
8. Roman Pitucha, nr wpisu 02597;
9. Michał Laskowski, nr wpisu 11626;
10. Danuta Bącler, nr wpisu 02423;
11. Alicja Marciniak, nr wpisu 04382;
12. Krystyna Ziółkowska, nr wpisu 01114;
13. Ewa Stolarczyk, nr wpisu 11051.
3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Przewodniczącego Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w osobie Pana Zbigniewa Macieja Szymika.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Zespół przedzjazdowy ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych do opracowania projektu zmian w przepisach wewnątrzkorporacyjnych, umożliwiających zmianę struktury organizacyjnej KIDP oraz zasad funkcjonowania nowych struktur Izby i ich kompetencji, które zostaną przedstawione VI Krajowemu Zjazdowi Doradców Podatkowych.
§  3.  Komisje stałe KRDP zobowiązane są współpracować z Zespołem przedzjazdowym ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  4.  Finansowanie Zespołu przedzjazdowego ds. opracowania ram prawnych umożliwiających dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbywać się będzie - w odniesieniu do każdego z członków Zespołu - w równych częściach z planu przychodów i wydatków każdej z komisji KRDP (w tym także Prezydium KRDP), do których przynależą poszczególni członkowie Zespołu.
§  5.  Traci moc uchwała nr 292/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu przygotowanie projektu zmian organizacyjnych w zakresie nowej struktury Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.