PAN.2018.8.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rokowań w sprawie nabycia udziałów Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego sp. z o.o.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję zespół negocjacyjny w następującym składzie:

Pan prof. Andrzej Grzywacz - Przewodniczący Zespołu,

Pan Kazimierz Grzyb - członek Zespołu

Pan Jerzy Baranowski - członek Zespołu,

Pani Renata Witt- członek Zespołu,

§  2. 
1.  Do zadań Zespołu należy prowadzenie rokowań ze spółką Eluid Polska sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Długołęka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000186879, zwaną dalej "inwestorem", która złożyła wiążącą ofertę zakupu udziałów Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN im. Stanisława Kulczyńskiego sp. z o.o., zwanej dalej "spółką".
2.  Rokowania będą dotyczyć w szczególności: ceny 100% udziałów spółki, zobowiązań w zakresie przeniesienia majątku spółki do innej lokalizacji, zobowiązań inwestora w zakresie zmiany firmy spółki, utrzymania profilu działalności spółki, gwarancji zatrudnienia pracowników oraz zabezpieczenia tych zobowiązań.
§  3.  W pracach Zespołu uczestniczyć będzie z głosem doradczym Pan Jan Głuszek - Wiceprezes SJOS sp. z o.o., będącej doradcą wybranym do przeprowadzenia zbycia udziałów spółki zgodnie z umową nr PAN/ 185/KA/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.