Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołu ds. oceny ofert na zakup siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się zespół ds. oceny ofert dotyczących zakupu nowej siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej, zwany dalej "Zespołem" w składzie:
1) Paweł Barucha
2) Wojciech Domka
3) Marek Jodłowski
4) Magda Wiśniewska
5) Robert Stępień
6) Jacek Tętnowski
§  2.  Zobowiązuje się Zespół do przedstawienia w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. rekomendacji co do wyboru oferty na zakup nowej siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.