Podat.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 378/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 794 ze zm.) oraz § 21 ust. 3 pkt 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2.  W skład Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych wchodzą:
1) Dr Jacek A. Zieliński,
2) Dr Mariusz Cieśla,
3) Piotr J. Brozowski,
4) Wiesław Dąbrowski.
3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w osobie Pana Piotra J. Brozowskiego.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Zespół ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych do organizacyjnego (logistycznego) przygotowania V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
§  3.  Komisje stałe KRDP oraz powołany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwałą nr 522/2016 z dnia 6 września 2016 r. Zespół ds. opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego, zobowiązane są współpracować z Zespołem ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w zakresie realizacji jego zadań.
§  4.  Finansowanie Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych odbywać się będzie - w odniesieniu do każdego z członków Zespołu - w równych częściach z planu przychodów i wydatków każdej z komisji KRDP (w tym także Prezydium KRDP), do których przynależą poszczególni członkowie Zespołu.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.