PAN.2018.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 22/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zbadania i oceny skargi Pana dr. Tarasa Palasyuka na działania Dyrekcji Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 oraz 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Zespół do zbadania i oceny zarzutów Pana dr. Tarasa Palasyuka na działania Dyrekcji Instytutu Chemii Fizycznej PAN w następującym składzie:
1. Prof. Paweł Kulesza, czł. koresp. PAN - przewodniczący Zespołu;
2. Prof. Roman Micnas, czł. rzecz. PAN - -członek Zespołu;
3. Prof. Krzysztof Redlich, czł. koresp. PAN - członek zespołu.
§  2. 
1.  Przedmiotem działania Zespołu jest zbadanie i ocena podniesionych przez Pana dr. Tarasa Palasyuka w skardze zarzutów dotyczących działalności Dyrekcji Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w szczególności zarzutu utrudniania prowadzenia projektów badawczych.
2.  Zespół kończy swoje prace z chwilą przedstawienia Prezesowi PAN stanowiska na piśmie, w terminie do dnia 16 sierpnia 2018r.
3.  Obsługę prac Zespołu zapewnia Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rozdzielnik:

Przewodnicząca Rady Kuratorów Wydziału III PAN

Członkowie Komisji

Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN