Podat.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 389/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 6 oraz 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Zespół do spraw opracowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym (zwany dalej: Zespołem), w skład którego wchodzą:
1) Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic,
2) Dariusz Malinowski,
3) Dr Mariusz Cieśla,
4) Andrzej Marczak,
5) Anna Misiak,
6) Andrzej Świderek.
§  2.  Celem Zespołu będzie opracowanie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje na Przewodniczącą Zespołu Panią Prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic.
§  4.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Przewodniczącą Zespołu do zaproszenia do pracy w Zespole osób spoza członków KRDP.
§  5.  Finansowanie Zespołu odbywa się w następujący sposób:
1) koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób będących członkami KRDP pokrywane są - w odniesieniu do każdego z członków Zespołu - w równych częściach z planu przychodów i wydatków każdej z komisji KRDP (w tym także Prezydium KRDP), do których przynależą poszczególni członkowie Zespołu;
2) koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób spoza KRDP pokrywane są:
a) w przypadku członków Regionalnych Oddziałów KIDP - z budżetu tych Regionalnych Oddziałów KIDP;
b) w przypadku przedstawicieli innych organów KIDP - z budżetu tych organów KIDP.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.