Akty korporacyjne

PAN.2019.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 28/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad oceny działalności komitetów naukowych w kadencji 2019-2022 oraz nowelizacji Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), postanawia się, co następuje.
1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad oceny działalności komitetów naukowych w kadencji 2019-2022 oraz nowelizacji Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych w następującym składzie:
1. prof. Romuald Zabielski - Przewodniczący, Wiceprezes PAN, członek korespondent PAN.
2. Członkowie:
1) prof. Andrzej Bartoszewicz, członek korespondent PAN, Wydział IV PAN;
2) prof. Grażyna Borkowska, członek korespondent PAN, Wydział I PAN;
3) prof. Marek Grad, członek rzeczywisty PAN, Wydział III PAN;
4) prof. Bogdan Jackowiak, Przewodniczący Komitetu Biologii Organizmalnej PAN, Wydział II PAN;
5) prof. Jan Kotwica, członek korespondent PAN, Wydział II PAN;
6) prof. Franciszek Krok, Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN, Wydział III PAN;
7) prof. Bogusław Smólski, Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Wydział IV PAN;
8) prof. Lidia Wądołowska, Przewodnicząca Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Wydział V PAN;
9) prof. Jacek Zaremba, członek korespondent PAN, Wydział V PAN;
10) prof. Leszek Zasztowt, Przewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Wydział I PAN.
2. Do zadań Zespołu należy przedstawienie Prezesowi PAN projektów dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2019 r. Dokumenty po konsultacji z przewodniczącymi komitetów naukowych i członkami korporacji zostaną przedstawione do zaakceptowania przez Prezydium PAN.
3. Zespół kończy swoją pracę z dniem 31 grudnia 2019r.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.