PAN.2018.7.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 20/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 10 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), postanawia się, co następuje:
§  1.  Powołuję Zespół do spraw opracowania projektu założeń zmian w ustawie o Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej "Zespołem", w składzie:
1) Przewodniczący: Prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN;
2) Członkowie:
a) Prof. Jerzy Brzeziński, Wydział I PAN,
b) Prof. Marek Figlerowicz, Wydział II PAN,
c) Prof. Andrzej Rychard, Wydział I PAN.
d) Prof. Ewa Słaby, Wydział III PAN,
e) Prof. Roman Słowiński, Wydział IV PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu,
f) Prof. Mikołaj Sokołowski, Wydział I PAN.
g) Prof. Andrzej Więcek, Wydział V PAN, Wiceprezes Oddziału PAN w Katowicach,
h) Prof. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Wydział I PAN,
i) Prof. Romuald Zabielski, Wydział II PAN
§  2.  Do zadań Zespołu należy przygotowanie projektu założeń w ustawie o Polskiej Akademii Nauk uwzględniających propozycje zgłaszane przez członków oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk.
§  3.  Zespół przedłoży Prezesowi PAN projekt założeń, o którym mowa w § 2 do dnia 30 listopada 2018 r. Przygotowany przez Zespół projekt założeń zostanie przekazany do dalszych konsultacji w środowisku Akademii.
§  4.  Zespół powołany jest na czas określony, tj. do końca kadencji Prezesa PAN na lata 2015-2018.
§  5.  Obsługę Zespołu zapewnia Gabinet Prezesa PAN.
§  6.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.