PAN.2017.8.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

DECYZJA Nr 41/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji tworzenia horyzontalnych powiązań między instytutami PAN a uczelniami dla realizacji długoletnich programów badawczych, kształcenia akademickiego, realizacji zwiększonej mobilności i innowacyjnych rozwiązań

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.), postanawia się co następuje:
1. Powołuję na czas określony tj. od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zespół do spraw opracowania koncepcji tworzenia horyzontalnych powiązań między instytutami PAN a uczelniami dla realizacji długoletnich programów badawczych, kształcenia akademickiego, realizacji zwiększonej mobilności i innowacyjnych rozwiązań, zwany dalej "Zespołem".
2. W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy instytutów naukowych PAN:

Przewodniczący:

1) prof. Marek Jeżabek

Członkowie:

2) prof. Andrzej Dworak;
3) prof. Marek Figlerowicz;
4) prof. Wojciech Kriegseisen;
5) dr hab. Lech Mańkiewicz, prof. nadzw;
6) prof. Grzegorz Motyka;
7) prof. Feliks Przytycki;
8) prof. Mikołaj Sokołowski;
9) prof. Małgorzata Witko;
10) prof. Michał Witt;
11) prof. Anna Zielińska.
3. W pracach Zespołu uczestniczą prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej i Pani Katarzyna Kryszczuk przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów PAN.
4. Zespół przedłoży Prezesowi PAN wypracowaną koncepcję tworzenia horyzontalnych powiązań między instytutami PAN a uczelniami dla realizacji długoletnich programów badawczych, kształcenia akademickiego, realizacji zwiększonej mobilności i innowacyjnych rozwiązań do dnia 11 września 2017 r.
5. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia p. Marta Pracka.
6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.