Akty korporacyjne

PAN.2019.4.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego ws. Kongresu pt: "Hydro-Environment Research and Engineering - no Frames, no Borders"

mając na uwadze § 31 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 7 grudnia 2017 r. tekst jednolity
§  1. 
1.  Powołuję Zespół do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest organizacja oraz wsparcie przebiegu w 2020 roku VI Europejskiego Kongresu (6th IAHR Europe Congress) pod auspicjami International Association for Hydro-Environment Engineering and Research pt.: "Hydro-Environment Research and Engineering - no Frames, no Borders", o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
2.  Zespół przygotowuje i przeprowadza postępowanie, zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców.
3.  Zespół rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem udzielenia zamówienia publicznego lub zakończenia postępowania.
4.  Zmiana składu Zespołu wymaga odrębnego zarządzenia.
§  2.  Do składu Zespołu powołuję następujące osoby, w charakterze:
1) przewodniczący - Elżbieta Kujawska
2) sekretarz - Karolina Skiba
3) członek - Elżbieta Kasińska
4) członek - Iwona Szustowicz
§  3. 
1.  Członkowie Zespołu zobowiązani są do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3.  Dokumentację z postępowania prowadzi sekretarz Zespołu.
4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują członkowie Zespołu:

1) przewodniczący - Elżbieta Kujawska

2) sekretarz - Karolina Skiba

3) członek - Elżbieta Kasińska

4) członek - Iwona Szustowicz