Akty korporacyjne

PAN.2018.4.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych za 2018 r., w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek działających pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk, w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) w związku z ust. 5 pkt. 8 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1. 
1.  Powołuję zespoły spisowe do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych za 2018 r., w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk; Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz jednostek działających pod nazwą: Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.
2.  Skład zespołów spisowych i zakres ich działania określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuję zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu zgodnie z powołaną powyżej Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZESPOŁÓW SPISOWYCH

I. Kancelaria PAN:

Zespół spisowy nr 1 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Anna Nałęcz

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 2 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

Metoda inwentaryzacji:

* potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 3 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w drodze

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 4 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)

Metoda inwentaryzacji:

* potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 5 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 02 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 6 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Mirosław Choroszewski

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* produkcja w toku

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 7 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności sporne i wątpliwe

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 8 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 9 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Dorota Świstak

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 10 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności od odbiorców

Metoda inwentaryzacji:

* potwierdzenie salda

Zespół spisowy nr 11 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 04 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* odpisy aktualizujące należności

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 12 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 13 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Hanna Głowacka

3) Joanna Łada

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 14 w składzie:

1) Grażyna Romanowska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 08 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* utworzone rezerwy

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 15 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 08 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja salda

Zespół spisowy nr 16 w składzie:

1) Bartłomiej Dąbrowski

2) Piotr Chabrowski

3) Stefan Rosolski

4) ekspert ze strony BOM - Katarzyna Kowalczyk

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji - weryfikacja środków trwałych gr "0" będących w ewidencji Kancelarii PAN

* środki trwałe grup 0

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja

Zespół spisowy nr 17 w składzie:

1) Elżbieta Kornijenko

2) Inez Lewandowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 28 grudnia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - spis z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją (odpis w koszty w momencie zakupu), które nie są do bieżącego zużycia.

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 18 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

4) eksperci - dysponenci środków

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: weryfikacja wartości niematerialnych i prawnych będących w ewidencji Kancelarii PAN

* wartości niematerialne i prawne

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja

Zespół spisowy nr 19 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

4) Ekspert ze strony BOM - Elżbieta Worwa

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: weryfikacja środków trwałych w budowie z wyłączeniem maszyn i urządzeń (na terenie strzeżonym) będących w ewidencji Kancelarii PAN

* środki trwałe w budowie z wyłączeniem maszyn i urządzeń (na terenie strzeżonym)

Metoda inwentaryzacji:

* weryfikacja

Zespół spisowy nr 20 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji: pisemne potwierdzenie stanów środków trwałych grup 1-8 będących przedmiotem użyczenia

Metoda inwentaryzacji:

* pisemne potwierdzenie stanów

Zespół spisowy nr 21 w składzie:

1) Jolanta Kulińska-Nagadowska

2) Inez Lewandowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 10 września 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - spis z natury zapasów znajdujących się na terenie strzeżonym. Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 22 w składzie:

1) Ryszard Soszyński

2) Kinga Pawelec

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 5, 7, 12, 14 czerwca 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - Środki trwałe grup 1 i 2

* Wrocław: ul. Lelewela 4 i ul. Podwale 75

* Warszawa: Al. Armii Ludowej 9 i ul. Dworkowa 3;

* Pruszków

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 23 w składzie:

1) Katarzyna Boniecka

2) Maciej Konopacki

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 2, 3, 9,10 sierpnia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - Środki trwałe grup 1 i 2

* Góra,

* Jabłonna,

* Kazuń

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 24 w składzie:

1) Magdalena Kutera

2) Robert Gnat

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 24, 25, 26 lipca 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - Środki trwałe grup 1 i 2

* Onufryjewo,

* Popielno,

* Wejsuny,

* Wielki Las

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 25 w składzie:

1) Joanna Durka

2) Joanna Gradowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 czerwca 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - Środki trwałe grup 1 i 2

* Kraków, ul. Św. Jana 28

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

Zespół spisowy nr 26 w składzie:

1) Agnieszka Abramów

2) Beata Boruc

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 6 lipca 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - Środki trwałe grup 1 i 2

* Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 31

Metoda inwentaryzacji:

* spis z natury

II. Oddział PAN we Wrocławiu

Zespół spisowy w składzie:

1) Barbara Grudzewska-Walecka

2) Elżbieta Duszyńska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 31 grudnia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

Pola spisowe: Oddział PAN we Wrocławiu

III. Stacje zagraniczne

Zespół spisowy nr 1 w składzie:

1) Danuta Garwolińska Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

* środki pieniężne w drodze

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 2 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

* utworzone rezerwy

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury

* wartości niematerialne i prawne

* należności od odbiorców

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Pola spisowe: Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 49 m 4

Zespół spisowy nr 2 w składzie:

1) Danuta Garwolińska

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

* środki pieniężne w drodze

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 2 stycznia 2019 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

* utworzone rezerwy

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury

* wartości niematerialne i prawne

* należności od odbiorców

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie 15 stycznia 2019 r.

Pola spisowe: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, ul. Klimaszkina 4