PAN.2017.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 135/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek działających pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk, w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z ust. 5 pkt. 8 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1. 
1.  Powołuję zespoły spisowe do wykonywania czynności inwentaryzacyjnych w zakresie dotyczącym Kancelarii Polskiej Akademii Nauk; Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie oraz jednostek działających pod nazwą: Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie oraz Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie.
2.  Skład zespołów spisowych i zakres ich działania określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuję zespoły spisowe do przeprowadzenia spisu zgodnie z powołaną powyżej Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zespołów spisowych

I. 

Kancelaria PAN:

Biuro Finansów i Budżetu

Zespół spisowy nr 1 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Anna Nałęcz

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

Zespół spisowy nr 2 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

Zespół spisowy nr 3 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w drodze

Zespół spisowy nr 4 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)

Zespół spisowy nr 5 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)

Zespół spisowy nr 6 w składzie;

1) Anna Nałęcz

2) Mirosław Choroszewski

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* produkcja w toku

Zespół spisowy nr 7 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności sporne i wątpliwe

Zespół spisowy nr 8 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Zespół spisowy nr 9 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Dorota Świstak

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności i zobowiązania z tytułów publiczno-prawnych

Zespół spisowy nr 10 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* należności od odbiorców

Zespół spisowy nr 11 w składzie:

1) Monika Modzelewska

2) Anna Nałęcz

3) Violetta Grabowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* odpisy aktualizujące należności

Zespół spisowy nr 12 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół spisowy nr 13 w składzie:

1) Anna Nałęcz

2) Hanna Głowacka

3) Joanna Łada

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji.

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zespół spisowy nr 14 w składzie:

1) Grażyna Romanowska

2) Bartłomiej Dąbrowski

3) Hanna Głowacka

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* utworzone rezerwy

Zespół spisowy nr 15 w składzie:

1) Dariusz Kurkowski

2) Violetta Grabowska

3) Teresa Suszek

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury Pola spisowe dla zespołów 1 ÷ 15: Kancelaria PAN w PKIN

Zespół spisowy nr 16 w składzie:

1) Bartłomiej Dąbrowski

2) Piotr Chabrowski

3) Stefan Rosolski

4) ekspert ze strony BOM - Katarzyna Kowalczyk

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: do 20 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - weryfikacja środków trwałych gr "0" będących w ewidencji Kancelarii PAN

* środki trwałe grup 0

Zespół spisowy nr 17 w składzie:

1) Elżbieta Kornijenko

2) Inez Lewandowska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji - spis z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją (odpis w koszty w momencie zakupu), które nie są do bieżącego zużycia.

Pole spisowe: Kancelaria PAN

Oddział PAN we Wrocławiu

Zespół spisowy w składzie:

1) Barbara Grudzewska-Walecka

2) Elżbieta Duszyńska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

Pola spisowe dla zespołu: Oddział PAN we Wrocławiu

II. 

Stacje zagraniczne PAN

Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie

Zespół spisowy nr 1 w składzie:

1) Danuta Garwolińska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne w kasie

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

* środki pieniężne w drodze

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

* utworzone rezerwy

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury

Pola spisowe: Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie, ul. B. Chmielnickiego 49 m 4.

Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie

Zespół spisowy nr 2 w składzie:

1) Danuta Garwolińska

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zakres inwentaryzacji:

* środki pieniężne na rachunkach bankowych

* środki pieniężne w drodze

* należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych

* należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych

* rozliczenia międzyokresowe kosztów

* rozliczenia międzyokresowe przychodów

* utworzone rezerwy

* pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z natury

Pola spisowe: Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Moskwie, ul. Klimaszkina 4