KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 34/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: powołania Zastępcy Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w oparciu o rozdział III ust. 4 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim oraz wniosek Przewodniczącego UKJKKL z dnia 24.05.2017 r.
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Powołuje prof. dr hab. Marka Kulusa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Zastępcę Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na lata 2017 - 2020.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.