Akty korporacyjne

PAN.2019.3.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 31/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy przy Komisji dyscyplinarnej II instancji do spraw pracowników naukowych i badawczo- technicznych jednostek naukowych Akademii przy Prezesie Akademii

Na podstawie art. 113 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję przy Komisji dyscyplinarnej II instancji do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych jednostek naukowych Akademii przy Prezesie Akademii, na kadencję 2019 - 2022:
1) Rzecznika dyscyplinarnego:

dr hab. Przemysława Saganka, prof. INP PAN,

2) Zastępcę Rzecznika dyscyplinarnego:

prof. dr hab. Zofię Szweykowską-Kulińską.

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.