Lekarz.2018.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 9/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej"

Na podstawie art. 5 pkt 13 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 231/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Odwołuje się Panią Katarzynę Strzałkowską ze stanowiska redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej".
2.  Na redaktora naczelnego "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" powołuje się Panią Ewę Gwiazdowicz-Włodarczyk.
§  2.  W § 4 uchwały nr 231/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wydawania "Newslettera Naczelnej Izby Lekarskiej" uchyla się ustęp 2.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.