Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 57/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 17-18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168) w związku treścią ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 4 uchwały Nr 19/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie zasad wydawania Gazety Lekarskiej i Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Na stanowisko redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje się kol. Artura Drobniaka.
§  2.  Traci moc uchwała nr 201/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego Biuletynu Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.