Akty korporacyjne

PAN.2019.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 42-/2019
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22- maja 2019 r.
w sprawie powołania Rady Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
1. Powołuję Radę Przewodniczących Komitetów Polskiej Akademii Nauk w następującym składzie:
1) prof. Iwona HOFMAN - Przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych PAN;
2) prof. Tomasz JANOWSKI - Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Wydział II PAN;
3) prof. Janusz JURCZAK - Przewodniczący Komitetu Chemii PAN, Wydział III PAN;
4) prof. Krzysztof KLUKOWSKI - Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, Wydział V PAN;
5) prof. Bogusław MAJOR - Przewodniczący Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Wydział IV PAN;
6) prof. Leszek MARKS - Przewodniczący Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Wydział III PAN;
7) prof. Tomasz SCHRAMM - Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, Wydział I PAN;
8) prof. Bogusław SMÓLSKI - Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Wydział IV PAN;
9) prof. Krzysztof SPALIK - Przewodniczący Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Wydział II PAN;
10) prof. Lidia WĄDOŁOWSKA - Przewodnicząca Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka PAN, Wydział V PAN;
11) prof. Małgorzata ZALESKA - Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN, Wydział I PAN.
2. Zakres działalności Rady Przewodniczących Komitetów PAN i zasady wyboru jej organów określa regulamin uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady i zatwierdzony przez Prezesa PAN.
3. Członkowie Rady Przewodniczących Komitetów PAN na pierwszym posiedzeniu wybiorą przewodniczącego Rady.
4. Rada Przewodniczących Komitetów PAN kończy swoją działalność z dniem 31 marca 2020 r.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.