Akty korporacyjne

PAN.2019.2.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 23/19
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2018 poz. 1475 ze zm.) postanawia się, co następuje:
1. Zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 marca 2014 r. zawartym między Prezesem Polskiej Akademii Nauk a Ministrem Spraw Zagranicznych, dotyczącym współpracy polskich placówek zagranicznych z zagranicznymi stacjami naukowymi PAN w obszarze promocji Polski, powołuję Radę Programową przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie, w następującym składzie:
1) Dr hab. Danilo Facca
2) Prof. Tomasz Giaro
3) Prof. Tomasz Jasiński
4) Prof. Małgorzata Mańka
5) Prof. Piotr Salwa
6) Pan Szymon Wojtasik
2. Traci moc Decyzja Nr 19/19 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 lutego 2019 r.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.