Nowość Powołanie rady programowej miesięcznika "Prokuratura i Prawo.

Akty korporacyjne

Prok.2024.6.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/24
PROKURATORA KRAJOWEGO
z dnia 13 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania rady programowej miesięcznika "Prokuratura i Prawo

Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 2 8 sty cznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2024 r., poz. 390), zarządza się, co następuje:
§  1. 
Do składu rady programowej miesięcznika "Prokuratura i Prawo", jako członków, powołuję następujące osoby:
1.
prof. dr hab. Janina Błachut (UJ)
2.
prof. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS)
3.
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (USz)
4.
prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel (UJ)
5.
dr hab. Wojciech Jasiński, prof. UWr (UWr)
6.
dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ (UJ)
7.
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (UW)
8.
dr hab. Celina Nowak, prof. 1NP PAN (PAN)
9.
dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ (UŚ)
10.
dr Piotr Kładoczny (UW)
11.
dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, prof. UJ (UJ)
12.
prof. dr hab. Lech Gardocki (Uniwersytet SWPS)
13.
dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach, prof. UAM
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.