Akty korporacyjne

PAN.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 36 /19
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej przy jednostce działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2018 poz. 1475 ze zm.) postanawia się, co następuje:
1. Zgodnie z treścią zapisu § 6 ust. od 1 do 4 Statutu Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie powołuję na kadencję 2019-2022 Radę Naukową przy jednostce działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, w następującym składzie:
1) Dr Sofia Dyak
2) Prof. dr hab. Maciej Janowski
3) Prof. Hans-Jurgen Bomelburg
4) Dr hab. Igor Kąkolewski
5) Prof. dr hab. Edmund Kizik
6) Prof. Yvonne Kleimann
7) Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
8) Prof. Alvydas Nikżentaitis
9) Prof. dr hab. Leszek Słupecki
10) Prof. dr hab. Jacek Wijaczka
11) Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.