Akty korporacyjne

Adwok.2008.7.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 lipca 2008 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 23 lipca 2008 r.
wobec powołania przez Ministra Sprawiedliwości zespołu przygotowującego projekt ustawy o połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego

W związku z informacją podaną przez Pana Ministra Sprawiedliwości na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP odbywającym się 7 lipca 2008 roku w Warszawie, a dotyczącą powołania przez Ministra Sprawiedliwości zespołu złożonego z adwokatów i radców prawnych do przygotowania projektu ustawy o połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego
- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oświadcza, że:
1) reprezentowanie Adwokatury i jej spraw zostało powierzone Naczelnej Radzie Adwokackiej na mocy przepisów rangi ustawowej (art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1058, ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP);
2) adwokaci wchodzący w skład ministerialnego zespołu, o powołaniu którego Minister Sprawiedliwości poinformował Sejm, nie posiadają upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej, nie są jej członkami, a wobec tego nie są uprawnieni do wyrażania poglądów i zajmowania stanowiska w imieniu całego, prawie 9-tysięcznego środowiska adwokatów polskich. W związku z tym adwokaci-członkowie ministerialnego zespołu reprezentują w toku jego prac wyłącznie własne, prywatne poglądy, które nie mogą być uznawane jako stanowisko adwokatury polskiej - w jakiejkolwiek sprawie.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec prowadzenia prac nad połączeniem zawodów prawniczych przez organ zewnętrzny jakim jest Minister Sprawiedliwości bez uwzględnienia decyzji całego środowiska adwokackiego oraz z pominięciem ustawowych organów umocowanych do jego reprezentacji.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że Władze samorządów notarialnego i radcowskiego zostały zaproszone przez Naczelną Radę Adwokacką do udziału w aktualnie prowadzonych działaniach objętych "Forum - przyszłość zawodów prawniczych1' (uchwała Nr 21/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2008 r.), zmierzających do zdefiniowania standardów koniecznych dla zachowania właściwego poziomu świadczenia pomocy prawnej na rzecz obywateli oraz opracowania przyszłego modelu zawodów prawniczych, który będzie oparty o wspomniane standardy.

Rezultaty prac Forum będą wyrażać wolę środowisk prawniczych reprezentowanych przez przedstawicieli samorządów, którzy posiadają umocowanie do wypowiadania się w imieniu własnych grup zawodowych.