Powołanie przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Akty korporacyjne

PAN.2019.2.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 12/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie powołania przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na kadencję 2019-2022, przewodniczących następujących komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN:
1)
Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
-
prof, dr hab.Zbigniew KŁOS;
2)
Komitet Badań Polarnych PAN
-
prof, dr hab. Piotr GŁOWACKI;
3)
Komitet Bioetyki PAN
-
dr Joanna RÓŻYŃSKA;
4)
Komitet Problemów Energetyki PAN
-
prof, dr hab. inż. Janusz LEWANDOWSKI;
5)
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
-
prof, dr hab.Tomasz KOMORNICKI;
6)
Rada Języka Polskiego PAN
-
dr hab. Katarzyna KŁOSIŃSKA;
7)
Rada Towarzystw Nauko wy eh PAN
-
prof, dr hab. Iwona HOFMAN
8)
Rada Upowszechniania Nauki PAN
-
prof, dr hab. Paweł GOLIK.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Kandydaci na przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN zostali wskazani zgodnie z trybem przewidzianym w § 8 oraz § 1 ust. 2 Zasad wyboru kandydatów na członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN oraz ich organów (zał. nr 7 do uchwały Nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022).

Stosownie do treści art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN powołuje Prezydium PAN.