Akt korporacyjny

PAN.2017.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 128/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej i określenia zakresu przedmiotowego działania

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z ust. 5 pkt. 7 i 11 załącznika do Decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, postanawia się co następuje:
§  1.  Powołuję Panią Tamarę Rogowską do pełnienia funkcji Przewodniczącej Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej na okres od dnia do dnia 31 marca 2021.
§  2.  Powierzam Lokalnej Komisji Inwentaryzacyjnej wykonywanie czynności inwentaryzacyjnych w zakresie:
1) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk;
2) Przedstawicielstwa "Polska Akademia Nauk" w Kijowie;
3) Polskiej Akademii Nauk Stacji Naukowej w Moskwie.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.