PAN.2017.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2017 r.

DECYZJA Nr 52/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) w związku z ust. 5 pkt 1 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do decyzji Nr 49/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk, pomocniczych jednostkach naukowych, placówkach naukowych nieposiadających osobowości prawnej oraz innych jednostkach organizacyjnych, postanawiam co następuje:
§  1.  Powołuję Pana Waldemara Szamretę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.