Akty korporacyjne

Lekarz.2017.3.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 79/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie powołania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 20 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się kol. Mariusza Janikowskiego przedstawicielem Naczelnej Rady Lekarskiej w Zespole do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej powołanym zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.