Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 156/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie powołania przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej do składu Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. 1 tiret szóste zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych (D.Urz.MZ. poz. 57) uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło jako przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej do składu Zespołu do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.