Akt korporacyjny

Rewid.2018.1.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1885/36/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmienionego uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz § 12 ust. 1 i 2 oraz 13 ust. 1 uchwały nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Marek Błaszczak - przewodniczący;
2) Jolanta Gałuszka - członek;
3) Agnieszka Gajewska - członek;
4) Adam Kęsik - członek;
5) Ernest Podgórski - członek;
6) Elżbieta Szambelan-Bakuła - członek;
7) Hanna Sztuczyńska - członek.
§  2. 
1.  Zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dostosowującego ww. akt prawa wewnętrznego Izby do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego zgodnie z uchwałą nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (zwanego dalej Zjazdem).
2.  Komisja przedkłada do akceptacji Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projekt, o którym mowa w ust. 1.
3.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych, projekt, o którym mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
2.  Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Harmonogram posiedzeń umożliwia realizację zadań Komisji zgodnie z harmonogramem przygotowań Zjazdu, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w uchwale nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
§  5. 
1.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  6.  W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.
3.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  8.  Komisja zostaje powołana na okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.