Akty korporacyjne

Rewid.2018.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2984/49/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i 2 oraz § 13 ust. 1 uchwały nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Henryk Dąbrowski - przewodniczący;
2) Urszula Byczkowska - członek;
3) Joanna Chwaścikowska-Karwacka - członek;
4) Józef Kuszneruk - członek;
5) Jacek Wegner - członek.
§  2. 
1.  Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przekazanie Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do podjęcia przez IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, zwołany zgodnie z uchwałą nr 2475/45a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zwołania IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
2.  Komisja przedkłada do akceptacji Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projekt, o którym mowa w ust. 1.
3.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych, projekt, o którym mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
2.  Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Harmonogram posiedzeń umożliwia realizację zadania Komisji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia 7 maja 2019 r.
§  5. 
1.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  6.  W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.
3.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  8.  Komisja zostaje powołana na okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.