Rewid.2018.1.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1884/36/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmienionego uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz § 12 ust. 1 i 2 oraz 13 ust. 1 uchwały nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję ds. opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Maciej Ostrowski - przewodniczący;
2) Michał Drewniak - członek;
3) Józef Kuszneruk - członek;
4) Kamil Jesionowski - członek;
5) Ksenia Magierska - członek;
6) Małgorzata Ślebzak - członek;
7) Jacek Wegner - członek.
§  2. 
1.  Zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dostosowującego ww. akt prawa wewnętrznego Izby do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego zgodnie z uchwałą nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (zwanego dalej Zjazdem).
2.  Komisja przedkłada do akceptacji Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projekt, o którym mowa w ust. 1.
3.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych, projekt, o którym mowa w ust. 1.
§  3. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
2.  Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.
3.  Harmonogram posiedzeń umożliwia realizację zadań Komisji zgodnie z harmonogramem przygotowań Zjazdu, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w uchwale nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
§  5. 
1.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  6.  W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
§  7. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.
3.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  8.  Komisja zostaje powołana na okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.