Akty korporacyjne

Podat.2006.3.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 596/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15.03.2006 r.
w sprawie powołania oraz regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Zmieniona uchwałą nr 1251/2007 z dn.7.09.2007 r.
§  1. Na podstawie § 12 1 ust. 1 Regulaminu działania KRDP w związku z § 3 uchwały nr 34/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje Komisję Ofert.
§  2. Komisja Ofert dokonuje, na podstawie ustalonych kryteriów, wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez dostawców towarów lub usług w zakresie jednorazowych wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w kwocie przekraczającej 30.000 PLN oraz gdy łączna kwota wydatków na rzecz jednego dostawcy w ciągu roku obrotowego wynosi powyżej 50.000 PLN.
§  3.
1. W przypadkach wymagających wiedzy specjalistycznej związanej z prowadzonym postępowaniem w sprawie wyboru ofert, Komisja Ofert może wnioskować do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o powołanie konsultantów (specjalistów).
2. Wniosek w sprawie powołania specjalistów musi zawierać uzasadnienie.
§  4. KRDP powołuje w skład Komisji Ofert następujące osoby:
1. Pan Szymon Dalc,
2. Pan Marek Kwietko - Bębnowski,
3. Pani Anna Leszczyńska,
4. Pan Bogusław Niemiec,
5. Pan Jerzy Rafałowicz.
§  5. Krajowa Rada Doradców Podatkowych spośród osób wymienionych w § 4 powołuje Pana Szymona Dalca do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Ofert.
§  6.
1. Komisja Ofert zbiera się w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego zgłoszenia o konieczności wyboru oferty.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, składa Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub upoważniony przez niego członek Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  7.
1. Komisja działa w oparciu o regulamin działania (zawierający m.in. kryteria wyboru ofert) zatwierdzony przez Krajową Radę Doradców Podatkowych odrębną uchwałą.
2. Propozycję dokumentu, o którym mowa w pkt 1, Komisja Ofert opracowuje na pierwszym posiedzeniu i przedkłada do zatwierdzenia Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.
§  8. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje zarządy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych do powołania Komisji Ofert działających w zakresie wyboru ofert dotyczących wydatków Regionalnych Oddziałów na zasadach

określonych w niniejszej uchwale.

§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.