Powołanie komitetów narodowych działających przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Akty korporacyjne

PAN.2019.3.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2019 r.

PAN.2019.03.19

UCHWAŁA Nr 23/2019

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie powołania komitetów narodowych działających przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie § 46 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:

§  1. 
Tworzy się komitety narodowe w celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi.
§  2. 
Komitety narodowe do spraw współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi o charakterze interdyscyplinarnym są tworzone przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
§  3. 
Na kadencję 2019-2022 powołuje się następujące komitety narodowe przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk:
1.
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (EASAC)
2.
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA)
3.
Komitet Narodowy ds. Współpracy z Europejską Siecią Komisji ds. Rzetelności w Nauce (ENRIO)
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 46 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego Uchwałą nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r. oraz § 1 ust. 1 regulaminu powoływania członków komitetów narodowych i ich przewodniczących, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 3/2012 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 stycznia 2012 r. zmienionej Uchwałą nr 37/2012 Prezydium PAN z dnia 8 maja 2012 r. komitety narodowe powoływane są przez Prezydium PAN na wniosek Prezesa Akademii. Komitety narodowe są tworzone w celu podtrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi.

Komitet Narodowy ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich koordynuje współdziałanie polskiego środowiska naukowego z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (EASAC). Organizacja pełni rolę doradczą wobec europejskich ustawodawców poprzez koordynowania prac grup ekspertów zajmujących się ściśle określoną tematyką oraz poprzez publikację efektów tych prac w formie raportów i oświadczeń.

Komitet Narodowy ds. Współpracy z Europejską Federacją Akademii Nauk koordynuje współdziałanie polskiego środowiska naukowego z Europejską Federacją Akademii Nauk (ALLEA). Do głównych celów ALLEA należy ułatwianie wymiany informacji między akademiami europejskimi, doradzanie i pomaganie narodowym akademiom w tworzeniu i utrzymywaniu ich pozycji i wzajemnych stosunków, oraz pełnienie funkcji doradczych i wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów i Unii Europejskiej.

Komitet Narodowy ds. Współpracy z Europejską Siecią Komisji ds. Rzetelności w Nauce koordynuje współdziałanie polskiego środowiska naukowego z Europejską Siecią Komisji ds. Rzetelności w Nauce (ENRIO). Organizacja stwarza pole do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zarzutów dotyczących niewłaściwego postępowania w działalności badawczej oraz kwestii rzetelności w badaniach naukowych.