Akty korporacyjne

PAN.2019.4.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w budynku położonym we Wrocławiu, ul. Podwale 75.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 roku w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 137/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) Barbara Grudzewska-Walecka -Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Abramów - Zastępca Przewodniczącego,
3) Katarzyna Boniecka - Sekretarz Komisji,
4) Magdalena Kutera - Członek Komisji,
5) Agnieszka Gacek - Członek Komisji.
2.  W pracach Komisji Przetargowej może uczestniczyć osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w sprawach formalno-prawnych.
3.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie przetargów na najem, na czas nieokreślony, pomieszczeń w budynku położonym we Wrocławiu, ul. Podwale 75.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.