Akt korporacyjny

PAN.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 października 2018 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych z obrębów: Iłownica, Landek położonych w Gm. Jasienica

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 roku w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 137/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) prof. Romuald Zabielski - Przewodniczący Komisji,
2) Agnieszka Abramów - Zastępca Przewodniczącego,
3) Maciej Konopacki - Sekretarz Komisji,
4) dr Patrycja Jurecka - Członek Komisji,
5) Robert Gnat - Członek Komisji.
2.  W pracach Komisji Przetargowej może uczestniczyć osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w sprawach formalno-prawnych.
3.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie przetargów na dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk znajdujących się w obrębach: Iłownica, Landek położonych w gm. Jasienica, powiat bielski, woj. śląskie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.