PAN.2018.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 192/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2018 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na wynajem, na czas nieokreślony, pomieszczeń biurowych i garażowych w budynkach położonych w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 roku w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 137/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) Abramów Agnieszka -Przewodniczący Komisji,
2) Boniecka Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego,
3) Konopacki Maciej - Sekretarz Komisji,
4) Małgorzata Król - Członek Komisji,
2.  W pracach Komisji Przetargowej może uczestniczyć osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w sprawach formalno-prawnych.
3.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie przetargów na wynajem, na czas nieokreślony, pomieszczeń biurowych i garażowych w budynkach położonych w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31.
4.  Traci moc Zarządzenie Nr 55/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na wynajem pomieszczeń w budynkach Oddziału PAN w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 31.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.