PAN.2018.5.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 maja 2018 r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych z obrębów: Baranowo, Faszcze, Sady, Prawdowo, Jora Wielka, Cudnochy, Lubiewo, Zełwągi, położonych w Gm. Mikołajki

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), oraz § 1 i § 2 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, będącego załącznikiem nr 6 do Zarządzenia nr 15/2017 Kanclerza PAN z dnia 13 lutego 2017 roku w brzmieniu nadanym Zarządzeniem nr 137/2017 Kanclerza PAN z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, postanawia co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
1) prof. Romuald Zabielski - Przewodniczący Komisji,
2) Mamadou M. Bah - Zastępca Przewodniczącego,
3) Joanna Sosnowska - Sekretarz Komisji,
4) Agnieszka Abramów - Członek Komisji,
5) Robert Gnat - Członek Komisji.
2.  W pracach Komisji Przetargowej może uczestniczyć osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w sprawach formalnoprawnych.
3.  Do zadań Komisji należy przeprowadzenie przetargów na dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk znajdujących się w obrębach: Baranowo, Faszcze, Sady, Prawdowo, Jora Wielka, Cudnochy, Lubiewo, Zełwągi, położonych w gm. Mikołajki, powiat mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.