Akty korporacyjne

PAN.2019.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Powołuję Komisję przetargową, zwaną dalej,,Komisją" do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne, kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróży zagranicznych, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków podczas krajowych podróży służbowych, wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych oraz imprez organizowanych przez Polską Akademię Nauk na terytorium RP - w podziale na cztery części".
2.  Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem pracy Komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku.
3.  Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy pracę z dniem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.
4.  Zmiana składu Komisji wymaga odrębnego zarządzenia.
§  2.  Do składu Komisji powołuję następujące osoby, w charakterze:
1) przewodniczący - Elżbieta Kasińska
2) sekretarz - Bernard Namysło
3) członek - Kinga Pawelec
4) członek - Agnieszka Abramów
5) członek - Katarzyna Boniecka
6) członek - Marek Nestorowicz
§  3. 
1.  Członkowie Komisji zobowiązani są do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych czynności, zgodnie z przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2.  Członkowie Komisji zobowiązani są do złożenia oświadczenia, o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, najpóźniej po otwarciu ofert.
3.  Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
4.  Dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi sekretarz Komisji.
5.  Zakres obowiązków osób wchodzących w skład Komisji został określony w Regulaminie pracy Komisji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku.
6.  Przewodniczący Komisji zostaje upoważniony do podziału bieżącej pracy pomiędzy członków Komisji, mając na uwadze indywidualizację odpowiedzialności członków Komisji wynikającą z ww. Regulaminu.
7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie otrzymują członkowie Komisji:

1) przewodniczący - Elżbieta Kasińska

2) sekretarz - Bernard Namysło

3) członek - Kinga Pawelec

4) członek - Agnieszka Abramów

5) członek - Katarzyna Boniecka

6) członek - Marek Nestorowicz