Akt korporacyjny

Rewid.2018.1.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1883/36/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), § 12 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmienionego uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz § 12 ust. 1 i 2 oraz 13 ust. 1 uchwały nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję organizacyjno-programową Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:
1) Henryk Dąbrowski - przewodniczący;
2) Magdalena Maksymiuk;
3) Jan Letkiewicz;
4) Monika Kaczorek;
5) Andrzej Karpiak;
6) Edyta Sikora.
§  2. 
1.  Zadaniem Komisji jest opracowanie projektów dokumentów, niezbędnych do zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej Zjazd), do których zalicza się
1) porządek obrad;
2) regulamin obrad;
2.  Komisja przedkłada Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1
3.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów akceptuje i włącza do materiałów zjazdowych, projekty dokumentów, o których mowa w ust. 1.
4.  Do zadań Komisji należy także koordynacja spraw organizacyjno-technicznych Zjazdu i współpraca w tym zakresie z Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
§  3.  W trakcie realizacji zadań Komisja zobowiązana jest do przestrzegania ramowego harmonogramu przygotowań Zjazdu, przyjętego w uchwale nr 1882/36/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
§  4.  Komisja zostaje powołana na okres od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i ulega rozwiązaniu w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.