Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3595/54/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2019 r.

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) w związku z § 12 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję programową ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2019 r, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Barbara Misterska-Dragan - przewodnicząca;
2) Marek Błaszczak - członek;
3) Ewa Jakubczyk-Cały - członek;
4) Monika Kaczorek - członek;
5) Andrzej Karpiak - członek;
6) Maciej Ostrowski - członek;
7) Ernest Podgórski - członek;
8) Hanna Sztuczyńska - członek.
§  2.  Komisja realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w szczególności poprzez:
1) opracowanie koncepcji treści merytorycznej Konferencji, w tym przygotowanie tematów i programu;
2) opracowanie nowej formuły Konferencji.
§  3. 
1.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia i proponuje porządek obrad Komisji, a także przewodniczy obradom;
2) ustala podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji oraz koordynuje te prace.
2.  Z upoważnienia przewodniczącego Komisji jej posiedzenie może zwołać inny członek Komisji.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach przyjętego przez Komisję harmonogramu posiedzeń lub zwoływane są doraźnie w miarę potrzeby.
2.  Zwołanie posiedzenia dokonywane jest w formie pisemnej lub elektronicznej i doręczane członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.
§  5. 
1.  Udział członków Komisji w jej posiedzeniach lub innych pracach jest obowiązkowy.
2.  W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Komisji niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed terminem posiedzenia, informuje o tym fakcie przewodniczącego Komisji lub Biuro Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
§  6.  W posiedzeniach Komisji bierze udział protokolant, a także mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komisji.
§  7.  Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii i wniosków ustalanych podczas posiedzeń.
§  8. 
1.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2.  Protokół zostaje przyjęty na kolejnym posiedzeniu Komisji, po jego zaakceptowaniu przez członków Komisji.
3.  Protokół posiedzenia Komisji podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§  9.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.