PAN.2018.10.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddziale PAN w Poznaniu.

Na podstawie § 4 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 16/2011 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Kancelarii PAN postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Komisję likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddziale PAN w Poznaniu.
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1. Kamila Sobkowska - Przewodnicząca Komisji,
2. Katarzyna Kunert - Członek Komisji.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.