PAN.2018.10.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu

Na podstawie § 4 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia nr 16/2011 Kanclerza PAN z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem ruchomym w jednostkach Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz Kancelarii PAN, postanawiam, co następuje:
§  1.  Powołuję Komisję Likwidacyjną składników rzeczowych majątku ruchomego w jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu.
§  2.  W skład Komisji wchodzą:
1) Agnieszka Gacek - Przewodnicząca Komisji
2) Elżbieta Duszyńska - Członek Komisji
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.