Akty korporacyjne

PAN.2012.10.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 października 2012 r.

DECYZJA Nr 40
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 5 października 2012 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619, Nr 84 z 2011 r. poz. 455) oraz § 5 Decyzji Nr 7 Prezesa PAN z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii, postanawia się co następuje:
1. Powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1) Czł. koresp. PAN Andrzej Żelaźniewicz - Przewodniczący Komisji;
2) Czł. koresp. PAN Marek Chmielewski - Członek Komisji;
3) Czł. rzecz. PAN Bogdan Ney - Członek Komisji;
4) Prof. dr hab. Marek Lewandowski (Instytut Nauk Geologicznych PAN) - Członek Komisji;
5) Prof. dr hab. Maria Jeleńska (Instytut Geofizyki PAN) - Członek Komisji,
6) Prof. dr hab. Marek Degórski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) -Członek Komisji;
7) Prof. dr hab. Wacław Dziurzyński (Instytut Mechaniki Górotworu PAN) - Członek Komisji.
2. Zadaniem Komisji jest wyłonienie Kandydata na dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.
3. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Członkowie Komisji
2. Rada Kuratorów Wydziału III PAN