Akty korporacyjne

PAN.2019.7.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 lipca 2019 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie

Na podstawie § 3 decyzji Nr 30/2011 Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie regulaminu wyboru dyrektorów jednostek organizacyjnych Akademii, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1183) postanawiam, co następuje:
1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie, w następującym składzie:
1) Kazimierz Grzyb - przewodniczący komisji,
2) Małgorzata Necula - członek komisji,
3) Magdalena Filipek-Lejman - członek komisji,
4) Małgorzata Fedorowicz - sekretarz, członek komisji.
2. Do zadań komisji konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora jednostki działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.